OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

I OPŠTE ODREDBE
Opštim uslovima poslovanja DRUŠTVO “KRSTIĆ NEKRETNINE” D.O.O. uređuje seposlovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca(fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjemovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan odredbama Opštih uslovaposlovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI
 • da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;
 • da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;
 • da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristkama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja;
 • da izvši proveru postojanja potencijalnih tereta na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu,
 • da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajućinačin i da izvrše sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelazeuobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebno, unapred iskazane troškove;
 • da omogući pregled nepokretnosti;
 • da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuvaposlovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupomposreduje;
 • da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mupoznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;
 • da zakaže i organizuje overu Predugovora i Ugovora kod nadležnog notara;
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti;
Takođe nakon svih ovih poslova, agencija ima obavezu da kupcu pomogne informacijamai pravnim savetima za promenu vlasništva vezanih za pružanje komunalnih usluga (info-stan, edb, kablovska, ptt), kao i istu takvu pomoć pri regulisanju poreza na imovinu,poreza na apsolutna prava i uknjižbu prava vlasništva.
Sve opisane usluge i radnje, agencija obavlja uz nadoknadu od 2% do 6% na dogovorenu kupoprodajnu vrednost nepokretnosti, što ujedno i čini agencijsku proviziju, koja jeregulisana cenovnikom.
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenjem pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućenostupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla,a posebno ako je;
 • neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmeta nepokretnosti;
 • organizovao susret između nalogodavca ili trećeg lica radi pregovaranja za zaključenjepravnog posla;
 • nalogodavcu saopštio ime, broj telefona i email adresu trećeg lica zainteresovanog zazaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.
OBAVEZE NALAGODAVCA
 • da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • da posredniku da na uvid originalne isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti,koje je predmet, odnosno da upozori posrednikana sve upisane i neupisane terete koje postoje na nepokretnosti;
 • da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • da obavesti posrednika o svim bitnim podatcima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
 • da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastaletokom posredovanja;
 • da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima nanepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
 • da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključiugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

III OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU
Posrednik stiče pravo na posredničku nadoknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalagodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja predugovora za koji je posrednik posredovao.
Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke naknade unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno Ugovora za koji je posredovao, u skladu sa predhodnim stavom. Iznos posredničke naknade odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, vrsta i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja. Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vambračni drug, potomak ili roditelj lica sa kojim je posrednik doveo u vezu nalagodavca zaključi posredovani pravni posao. Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza nalagodavca a u roku ne dužem od godinu dana od dana prestanka važenja ugovora, nalagodavac zaključi pravni posao koji je posredna posledica posredničkog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju dužan je da plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.
Ako pod ovim uslovima i u roku iz predhodnog stava nalagodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posredničkog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.
Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako se nalagodavcem u svoje ime kao ugovorna strana zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalagodavcem zaključi lice koje je za posrednika odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

IV OPŠTE ODREDBE
Na odnose između nalagodavca i posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni Ugovorom o posredovanju, primenjuje se Zakon koji reguliše odredbe ove oblasti i Zakon o obligacionim odnosima.

CENOVNIK USLUGA
1. Posrednička naknada prilikom posredovanja u kupovini/prodaji nepokretnosti - iznosi 2% do 6% od dogovorene kupoprodajne cene I naplaćuje se od NALAGODAVCA sa kojim imamo potpisan ugovor o posredovanju.
2. Minimalni iznos posredničke naknade koju plaća NALOGODAVAC je 700 Eura u dinarskoj protivvrednosti za nepokretnosti u vrednosti do 35.000 Eura.
3. Zamenu nepokretnosti plaća svaki NALOGODAVAC po 2% od vrednosti svoje nepokretnosti.
4. Provizija prilikom posredovanja u kupovini/prodaji nepokretnosti u slučaju kada se posao radi sa drugom posredničkom agencijom kao saradnikom u poslu naknada-provizija iznosi od 2% do 3% od dogovorene kupoprodajnecene i naplaćuje se od NALOGODAVCA sa kojim imamo potpisan ugovor o posredovanju.
 • Plaća se prilikom sastavljanja i potpisivanja predugovora odnosno ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.
5. Provizija prilikom posredovanja iznajmljivanja nepokretnosti stana/kuće/lokala - iznosi 50% od dogovorene zakupnine
za jedan mesec I naplaćuje se od NALOGODAVCA sa kojim imamo potpisan ugovor o posredovanju.
6. Naknada za usluge podnošenja raznih zahteva kod nadležnih službi :
 • pribavljanje izvoda iz katastra nepokretnosti - 3.000,00 dinara
 • uknjižba nepokretnosti - 5.000,00 dinara
 • podnošenje I dobijanje klauzule o porezu na prenos apsolutnih prava I Poreza na kapitalnu dobit - 5.000,00 dinara
 • prebacivanje poreza na imovinu na novog vlasnika - 3.000,00 dinara
 • provera dokumenata i pribavljanje nedostajućih od 5.000,00 do 120.000,00 dinara
 • promene imena vlasnika kod komunalnih službi 10.000,00 dinara
7. Sve ostalo što nije predviđeno ovim cenovnikom se neposredno ugovara sa odgovornim licem posrednika

Dir. Saša Krstić

Krstić nekretnine d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 34/V/19
www.krsticnekretnine.com
e-mail: info@krsticnekretnine.com
tel: 011/26-20-529
mob: 064-11 88 882
PIB: 102266830
M.br: 06975682
Societe General br. 275-10225094586-67